Moshny

A townlet of the Cherkassy uezd of the Kiev guberniya