Cherkassy

The center of the Cherkassy uezd of the Kiev guberniya